Tiedotteet?
Artikkelit alueesta
Medialle kuvia
SOME -seinä

terminaalityöntekijä konttipihalla

Kouvolassa rakennetaan logistiikan tulevaisuutta

Ilmastokriisi haastaa meidät kaikki. Globaalit tavaravirrat on järjestettävä tehokkaasti ja turvallisesti, mutta ennen kaikkea ilmaston ehdoilla, päästöt minimoiden. Tavoitteeseen...

Kontin siirto terminaalissa

Ilmastonäkökulma tukee rautatierahdin kasvua

EU:n ilmastotavoitteet ajavat kuljetuksia kohti vihreämpiä vaihtoehtoja. Yhtenä tavoitteena on, että yli 300 km:n pituiset tavarankuljetukset siirretään maanteiltä muihin liikennemuotoihin, kuten...

Lisää artikkeleita ja ajankohtaisia (KESKEN)

Löydät meidät myös LinkedInistä

Kaikki henkilöt

terminaalityöntekijä konttipihalla
Kouvolassa rakennetaan logistiikan tulevaisuutta

Ilmastokriisi haastaa meidät kaikki. Globaalit tavaravirrat on järjestettävä tehokkaasti ja turvallisesti, mutta ennen kaikkea ilmaston ehdoilla, päästöt minimoiden. Tavoitteeseen päästään osin raideliikennettä hyödyntämällä.

Kouvolassa rakennetaan edellytyksiä tulevaisuuden logistiikalle. Vuonna 2023 käyttöön otettava Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali on Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama, joka mahdollistaa luotettavat, turvalliset, kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset rautatiekuljetukset Pohjoismaista Aasiaan sekä Eurooppaan. Kouvola RRT palvelee myös kotimaista rahtiliikennettä ja vastaa Euroopan unionin tavoitteeseen rahdin siirtämisestä maanteiltä raiteille.

Railgate Finland kehittää Kouvola RR-terminaalia

Keväällä 2021 perustettu Railgate Finland Oy on Kouvola Innovationin tytäryhtiö. Sen tehtävänä on auttaa logistiikka-alan yrityksiä hyödyntämään Kouvola RR-terminaalia palveluineen. Railgate Finland hallinnoi terminaalialuetta ja luo toimintaedellytyksiä terminaalissa toimiville yksityisille yrityksille, jotka vastaavat terminaalin operatiivisesta toiminnasta, junien purkamisesta ja lastaamisesta sekä muusta logistisesta toiminnasta.

Hallinnointiyhtiö vastaa satamayhtiön tavoin terminaalialueen infrastruktuurin kehittämisestä ja hoitamisesta, turvallisuus- ja ympäristöratkaisujen kehittämisestä sekä terminaalin markkinoinnista ja myynnistä. Terminaalin valmistuttua Railgate Finland vuokraa RR-terminaalissa toimiville yrityksille varastointikenttä- ja toimistotilaa, sekä tuottaa terminaalin porttipalvelut, ajoneuvojen tunnistus- ja liikenteenohjauspalvelut sekä ajoneuvovaakapalvelut.

Markkinat positiivisesti odottavalla kannalla

Tänä vuonna Railgate Finland on keskittynyt terminaalin toiminnan yksityiskohtien ja liiketoiminnan ehtojen määrittelyyn sekä toimintaan liittyvien lupien valmisteluun. Alueen markkinointi potentiaalisille operaattoreille, maahantuojille ja muille lastinantajille on käynnistetty.

Kun määrittelyt on tehty ja luvat saatu, päästään tekemään sopimuksia terminaalialueen operaattoreiden kanssa. Tämä vaihe on edessä vuonna 2022.

- Markkinat ovat positiivisesti odottavalla kannalla, mistä kertovat sekä keskustelut potentiaalisten toimijoiden kanssa että Taloustutkimuksen alkuvuodesta 2021 toteuttaman selvityksen tulokset, Kouvola Innovationin toimitusjohtaja Kimmo Niemi kertoo. Hänen mukaansa on nähtävissä, että logistiikka-alan toimijoilla on vahva usko rautatierahtiliikenteen kasvuun.
- Ammattilaiset pitävät Kouvola RRT:n sijaintia loistavana niin Suomen sisäisten kuin kansainvälisten kuljetustenkin näkökulmasta, Niemi toteaa.

Kontin siirto terminaalissa
Ilmastonäkökulma tukee rautatierahdin kasvua
EU:n ilmastotavoitteet ajavat kuljetuksia kohti vihreämpiä vaihtoehtoja. Yhtenä tavoitteena on, että yli 300 km:n pituiset tavarankuljetukset siirretään maanteiltä muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Tavoitteena on 30 prosentin siirtymä vuoteen 2030 ja yli 50 prosentin siirtymä vuoteen 2050 mennessä. Suomessa tavoitteeseen pääseminen edellyttää maantie- ja rautatiekuljetusten yhdistämismahdollisuuksien parantamista.

Kombiterminaalien verkosto siirtymän tukena Ruotsissa

Ruotsissa on onnistuttu vähentämään kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia vuodesta 2005. Samaan aikaan Suomessa vähennys on puolet pienempi. Raskaan liikenteen ilmastopäästöjä on Ruotsissa vähennetty mm. siirtämällä maantierahtia juniin. Siirtymää on toteutettu sekä kuljettamalla rekkoja junissa että lisäämällä rautateiden konttikuljetuksia.

Ruotsissa on arviolta 30 sisämaan sataman tavoin toimivaa kombiterminaalia, jotka mahdollistavat juna- ja maantiekuljetusten yhdistämisen. Verkkokauppajätti Amazon sijoitti Ruotsin varastonsa tällaisen sisämaan sataman läheisyyteen Eskiltunan logistiikka-alueelle.

Logistiikka-alalla vahva usko rautatierahtiliikenteen kasvuun 

Kun Taloustutkimus tutki alkuvuodesta Kouvola Innovation Oy:n toimeksiannosta logistiikka-alan toimijoiden näkemyksiä rautatiekuljetuksista, ja 90 prosenttia haastatelluista arvioi ilmastopolitiikan lisäävän rahdin määrää rautateillä. 40 prosenttia haastatelluista uskoo rautatiekuljetusten kasvavan merkittävästi. Vaikka alan toimijoilla on vahva usko rautatierahtiliikenteen kasvuun, ei ilmastotekijä kuitenkaan vielä ohjaa kysyntää, vaan kustannukset ovat tärkein kysyntään vaikuttava tekijä.

Aasian ja Euroopan välisiä kuljetuksia kommentoitiin mm. arvioimalla hintaa, matka-aikaa ja ilmastovaikutuksia: ”Merikuljetusten etuna on hinta; haittoina matka-aika, ilmastovaikutukset ja kuljetusten kosteus.”

Loistava sijainti 

Taloustutkimuksen haastattelemat logistiikka-ammattilaiset pitävät Kouvolan sijaintia loistavana. Yhteyttä Venäjälle ja Aasiaan pidetään kilpailuvalttina ja asemaa Suomen raiteiden rahtiliikenteessä hyvänä. Kouvolan sijaintia pidetään keskeisenä myös Suomen sisäisten kuljetusten kannalta. Haastatellut arvioivat Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaalin tulevien tavaravirtojen liikkuvan erityisesti HaminaKotkan, Vuosaaren ja Länsirannikon satamiin, Ruotsiin ja Norjaan sekä Oulun seudulle tai vastaavasti Kouvolan kautta Baltiaan, Venäjälle ja pidemmälle Aasiaan.

Monipuolinen logistiikkaekosysteemi 

Kouvola on kotimaan tavaraliikenteen ja kansainvälisen rautatieliikenteen keskittymä. Sen ydin muodostuu yritysverkostosta, josta on kasvanut merkittävä varasto-, terminaali-, huolinta- ja lisäarvopalveluiden keskittymä. Yritystoiminnan lisäksi Kouvolaan on syntynyt vahva osaamisklusteri alan opetuksen ja tutkimus- ja kehitystoiminnan myötä. Rakenteilla oleva Kouvola RRT tarjoaa erityisesti rautatielogistiikkaan sekä multi- ja intermodaalikuljetuksiin keskittyvään TKI-toimintaan ainutlaatuisen oppimisympäristön.

Kouvolassa voi logistiikkaa opiskella kaikilla koulutusasteilla. Kouvolan seudun ammattiopistossa (KSAO) on mahdollista suorittaa logistiikan perustutkinto, joka valmistaa joko varasto- tai kuljetustehtäviin. Kouvolan Rautatie- ja aikuiskoulutus (KRAO) on alan suurin kouluttaja Suomessa. KRAO kouluttaa vuosittain yli 1500 opiskelijaa erilaisissa radanpidon- työturvallisuuden-, työpaikkaohjauksen ja rautatieliikenteen koulutuksissa. Väyläviraston Ratatekninen oppimiskeskus (ROK) puolestaan on maailman modernein rautatiealan oppimiskeskus, jonka toiminnan lähtökohtana on ratateknisen osaamisen ja rataturvallisuuden varmistaminen valtakunnallisesti. Logistiikka ja merenkulku on paitsi koulutusala, myös yksi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK) TKI-toiminnan vahvuusaloista. LUT yliopiston Kouvolan yksikkö puolestaan profiloituu kansainvälisen kaupan ja logistiikan osaajana.

Yritysverkoston sekä opetus-, tutkimus- ja kehitystoimijoiden myötä Kouvolalla on mahdollisuudet kehittyä entistäkin vahvemmaksi logistiikan keskittymäksi. Taloustutkimuksen selvityksen mukaan on tärkeää, että Kouvolaan saadaan syntymään ekosysteemikeskittymä, joka palvelee monipuolisesti kaikenlaisia kuljetuksia. Edellytykset tällaisen keskittymän syntymiselle ovat erinomaiset.

 

Rakenteilla oleva Kouvola RRT on Suomen ainoa EU:n liikenteen TEN-T-ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali ja osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä. Rakenteilla olevalla alueella Kouvolan logistiikan palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali otetaan käyttöön alkuvuodesta 2023. 

Kouvola RRT-alue valmistuu hyvää vauhtia

Kouvola RRT-alue valmistuu hyvää vauhtia. Eri kuljetusmuotoja yhdistävässä intermodaaliterminaalissa voidaan käsitellä yli kilometrin pituisia junia kokonaisina. Tehokkuutta saadaan sekä kuljetusvolyymeista että käsittelyn tehostumisesta. Vuonna 2023 valmistuvan RRT-alueen myötä Kouvolasta tulee Suomen tehokkain tavarajunien lastaus- ja purkupaikka.

Elintarvikelogistiikkaan erikoistunut Juha Rantakaulio Oy

Elintarvikekuljetuksiin erikoistuneen Juha Rantakaulio Oy:n toimitusjohtajana viitisen vuotta toiminut Henri Rantakaulio kertoo, että hänestä on tullut yrittäjä ”veren perintönä”.

”Isäni Juha perusti kuljetusyrityksemme vuonna 1984, elintarvikkeiden ja virvokkeiden lisäksi nykyisin ajetaan myös raakapuuta. Myös veli Juho on nyt osakkaana yrityksessä”.

Alan haastavaan kilpailutilanteeseen on vastattu erikoistumalla elintarvikelogistiikkaan. Kouvola on hänen mukaansa hyvä paikka yrittää siinä, kuin joku muukin paikkakunta. Pääkaupunkiseudun läheisyys on yksi Kouvolan eduista, sillä lähellä sijaitsee suuria toimijoita, kuten kaupan keskusliikkeiden jakelukeskuksia.

”Meillä on paljon sopimusasiakkaita ja laaja yhteistyökumppanien verkosto sekä pääkaupunkiseudulla että Jyväskylässä, pohjoisempaa Suomea unohtamatta”, Rantakaulio kertoo.

"Korona ei vaikuttanut niin voimakkaasti yrityksen toimintaan, ensimmäisen aallon aikana. Kuljetukset ravintoloihin loppuivat, mutta niitä kompensoivat lisääntyneet kuljetukset kauppoihin. Toisen aallon aikana näkyi jo ostovoiman tuoma epävarmuus."

Yritys toimi aiemmin kotitoimistosta käsin. Nykyisin Hoviruoka Oy:n toimitiloina toimivasta kiinteistöstä yritys on hoitanut kuljetuksia 37 vuoden ajan. Kun yritys tarvitsi pikaisesti uudet tilat, ne räätälöitiin yrityksen tarpeisiin Kouvolan Yritystilat Oy:n toimesta.

”Siinä tilanteessa oli hyvä, että Kinnon toimesta meille järjestyivät uudet tilat ja ne saatiin nopealla aikataululla maaliin. Nyt meillä ovat tarvitsemamme pakkas- ja viileätilat sekä varastotilaa.”

Yrityksellä on henkilöstöä yhteensä 15 ja autoja on kaikkiaan viisi.

”Olen juuri palkannut lisää työntekijöitä, välillä on ollut vaikeampaa saada työntekijöitä, erityisesti ”valmiin” työntekijän saaminen on vaikeampaa”, Rantakaulio kertoo.

Yritykselle on tärkeää, että kuljetukset hoituvat sovittujen aikataulujen mukaan. Jos työntekijä sairastuu eikä muita kuljettajia saada tilalle, silloin toimitusjohtaja hyppää auton rattiin hoitamaan homman. Kun on kyse elintarvikkeiden kuljetuksesta, aikataulujen pitävyydellä on erityisen tärkeä merkitys.

”Haluamme olla luotettava kumppani ja toimintamme periaatteena on, että kylmäketju ei katkea”, Henri  Rantakaulio toteaa.

Teksti: Pirjo Vuorenpää, julkaistu kesäkuussa 2021
Kuva: Janne Torikka -Photography

Löydät meidät myös Facebookista

Taloustutkimuksen selvityksen mukaan logistiikka-alan toimijat pitävät Kouvolan sijaintia loistavana.

https://www.kauppalehti.fi/kumppanisisallot/kouvola-innovation/konttijunaliikenne-on-rahdin-tulevaisuutta/

Image for shared link
Konttijunaliikenne on rahdin tulevaisuutta - Kauppalehti

EU:n ilmastotavoitteet ajavat kuljetuksia kohti vihreämpiä vaihtoehtoja. Yhtenä tavoitteena on, että yli 300 km:n pituiset tavarankuljetukset...

www.kauppalehti.fi

"Kouvolan kehittämä moderni logistiikka-alue tulevine palveluineen tarjoaa erinomaisen kilpailuedun suomalaisille vientiyrityksille. Monipuolinen ja hyvin suunniteltu alue luo elinvoimaa paitsi Kouvolan alueelle niin laajemminkin”, totesi jyväskyläläinen toimitusjohtaja Juha Takala ...osallistuttuaan yritysten ja logistiikka-alan toimijoiden suunnittelupalaveriin.

https://kinno.fi/logistiikantyopajakiinnosti/

Image for shared link
Logistiikan työpaja kiinnosti yrityksiä ja logistiikkatoimijoita | Kinno

Railgate Finland - Smart Hub Solutions -projektin vaikutusalue on koko Kymenlaakso. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa antaa laajempaa...

kinno.fi

Olemme vahvasti mukana raideliikenteen ja yhdistelmäkuljetusten kehittämistyössä, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on löytää kasvaviin liikennemääriin ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

We are strongly involved in the development of rail and intermodal transport, one of ...the important goals of which is to find environmentally friendly solutions to the growing volumes of traffic.

Scroll to top